Committees

General Co-Chairs

 

Junfa Mao

Academician of Chinese Academy of Sciences,Vice President of SJTU, Shanghai Jiao Tong University

   John Hopcroft

Foreign Academician of  Chinese Academy of Sciences, Turing Awards Laureate, Cornell University

Anders Lindquist

Foreign Academician of Chinese Academy of Sciences, Shanghai Jiao Tong University

 

 

Program Co-Chairs

 

Xinping Guan

Dean of SEIEE, Shanghai Jiao Tong University

Xinbing Wang

Vice Dean of SEIEE, Shanghai Jiao Tong University

Bo Yang

Assistant Dean of SEIEE, Shanghai Jiao Tong University

 

Registration Chair: Miao Chen

Publicity Chair: Nana Hong

Local Arrangement Co-Chairs: Jianjian Yao, Lingyu Cao, Zijun Ji

Finance Chair: Mengxue Ding