Committees

General Co-Chairs

 

Dean of SEIEE,

Academician of Chinese Academy of Sciences,

Shanghai Jiao Tong University

Foreign Academician

of Chinese Academy

of Sciences,
Turing Awards Laureate,
Cornell University

Foreign Academician

of Chinese Academy

of Sciences,
Shanghai Jiao Tong University

 

 

Program Co-Chairs

 

Vice Dean of SEIEE,

Shanghai Jiao Tong University

              Assitant Dean of SEIEE,                Shanghai Jiao Tong University

 

 

 

 

Registration Chair: Miao Chen

Publicity Chair: Nana Hong

Local Arrangement Co-Chairs: Jianjian Yao, Lingyu Cao, Zijun Ji

Finance Chair: Mengxue Ding

Technical Committee Members: Zhexuan Chen, Ning Li, Lilin Yi, Wei Tao, Sijie Chen, Yangfan Luo, Shuang Zhang, Lili Dong, Jianguo Yao, Jing Zhang